Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

2019 /2020 г. 

2020 / 2021 г.

В схемите са включени общо 127 деца от ДГ "Пчелица" за учебната 2019 / 2020 г.

За учебната 2020 / 2021 г. в схемите са включени общо 109 деца.

Обичам природата - и аз участвам!

Проект към ПУДООС

 ДГ "Пчелица" - още една крачка напред


Период на реализация - 01.06.2020 г. - 30.10.2020 г.

Цели: обогатяване на материално-техническата база и постигане на трайна социална зрялост в децата, семействата и общността за сътрудничество в опазването и съхраняването на природната среда. 

Дейности:

1. Монтиране на дворни съоръжения - сенници, беседка, пейки, кошчета за разделно сметосъбиране.

2. Изготвяне на електронна книжка  "Моята книжка за природата". 

Проектът е на стойност 4998,80 лв.

Проект "Активно приобщаване в предучилищното образование" - 

№ BG05M2ОP001-3.005-0004

Дейност 1 - "Допълнително обучение на деца по български език от уязвими групи"

Дейност - 2 "Назначаване на педагогически и непедагогически специалисти"

Дейност - 3 "Такси"

Проектът се реализира в периода от 15.09.2019 г. до 16.11.2021 г.

По дейност 1 функционират две групи за допълнително обучение на деца от уязвими групи. Общият брой на децата, взели участие в обучението е 17.

По дейност 2 са назначени психолог, логопед, помощник на учителя и помощник-възпитател. Сформирани са логопедични групи и групи за психологична подкрепа на децата.

По дейност 3 се заплащат таски по проекта на 19 деца.

Е-туининг проекти

Ваш текст начинается здесь. Просто кликните и начните печатать. Интылльэгэбат но ыльигэнди янвыняры мэдиокретатым зыд про модо адхюк зэнтынтиаэ ед.

Цели на проекта

1.Възпитаване на екологична култура у децата в рамките на учебния процес.
2. Стимулираане познавателната активност и формиране на грижа, чрез въвеждане на децата в интересния свят на пчелите.
3.Подпомагане процеса на натрупване на речеви и социален опит.
4. Формиране умения за работа с връстници по обща тема. 

Срок на реализиране - м.02.2021 г.

В партньорство с ДГ "Пчелица" гр. Казанлък и ДГ "Пчелица" гр. Шумен.

Дейности:

"ПРИЯТЕЛИ - ПЧЕЛИЦИ" - представяне на партньорите.
Лого на проекта
Екологичното образование в ДГ - анонимна анкета за учители
"Вълнуващият свят на пчелите" - обща информация за пчелите
"Творческа работилница" - съвместна работа на деца и родители в домашна обстановка
"ДЕЦАТА, ЦВЕТЯТА, ПЧЕЛИТЕ И МЕДЪТ" - изложба от детски рисунки. Партньорите ще разменят по пощата рисунките си и ще организират изложба.
"Пчелички от сръчни ръчички" - ел.албум
За пчеличките ще ви разкажа - среща с пчелар
"Лаборатория Пчелица" - наблюдение под микроскоп на пчелни продукти
"Медени изкушения" - ел книжка с рецепти
"Учебен пчелен кошер" - организирана онлайн среща с децата от четвъртите групи на двете участващи в проекта ДГ по метода "деца учат деца"
Анкета за деца - тестови карти за отчитане на резултатите от проекта
"Пчелиците празнуват, пеят и танцуват" - празнична програма
послание в YouTube от децата:"Пазете пчелите-пазете света"
Изготвяне на крайни продукти - електрон

Создано с помощью Webnode
Создайте свой сайт бесплатно! Этот сайт сделан с помощью «Webnode». Создайте свой собственный сайт бесплатно уже сегодня! Начать