Проект "Хубаво е в детската градина"

ДГ "Пчелица" кандидатства по Национална програма "Хубаво е в детската градина" и спечели проект, който се реализира през учебната 2023 / 2024 г. Проектът е насочен към развитието на емоционалната интелигентност на децата чрез занимания по музика и има за цели да запознае децата с различни музикални инструменти, да провокира интерес към изучаване на музикални пиеси. В проекта активно ще бъдат вкючени всички деца, посещаващи ДГ "Пчелица" както и техните родители.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" 2023 г.

От 15.09.2023 г. в ДГ "Пчелица" стартираха дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" за провеждане на интензивна работа с родители на ниво детска градина за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес. Дейността цели подобряване уменията на родителите за полагане на грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични интереси – отговорно родителство. Дейностите ще се провеждат по график за периода от 15.09.2023 г. до 15.11.2023 г. Сформирани са три групи – родители от трета група "Слънчо", родители от четвърта група "Делфин" и родители от групата в с. Вардун.

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 АПСПО 2019 - 2023 г.

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от найзначимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина. Предвижда се и разработване на специализирана методика за овладяване на български език за деца с различен майчин език. Разработването на методиката и обучението на учители за нейното прилагане ще гарантира устойчивостта на проекта. Ранното идинтифициране и осигуряването на обща и допълнителна подкрепа за децата, за които е установено, че имат потребност от такава, чрез назначаването на допълнителен педагогически персонал са други дейности насочени към активно приобщаване. За учители от детските градини ще бъде осигурено обучение за прилагане на скрининг тест за ранно идентифициране на обучителните затруднения. Съпътстващи изпълнението на проекта ще бъдат и дейностите за изграждане на умения на непедадагогическите специалисти и за работа и мотивиране на родители за ползите от предучилищното образование. Предвижда се и провеждането на две национални камапании: за мотивиране на родители и за преодоляване на негативните нагласи и недопускането на дискриминация. 

Проект "Студенстки практики" 

В ДГ "Пчелица" се реализират дейности по обучение на студенти по проект "Студентски практики – фаза 2", финансиран от ОП НОИР.

Детската градина има дългогодишен опит в работата по Проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики – фаза 2" , още от неговото стартиране през 2014 г. До момента своята практика са провели над 10 студенти от специалност "ПУП", "ПНУП", "Логопедия", "Социална педагогика". Трима от студентите, провели практика в детската градина са назначени като учители. Менторите, участващи в проекта са с педагогически опит, доказан в годините и в работата с деца. 

Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

2019 /2020 г. 

2020 / 2021 г.

2021 /2022 г.

2022 / 2023 г. - включени 117 деца

2023 / 2024 г. - включени 113 деца

В схемите са включени общо 127 деца от ДГ "Пчелица" за учебната 2019 / 2020 г.

За учебната 2020 / 2021 г. в схемите са включени общо 109 деца.

Обичам природата - и аз участвам!

Проект към ПУДООС

 ДГ "Пчелица" - още една крачка напред


Период на реализация - 01.06.2020 г. - 30.10.2020 г.

Цели: обогатяване на материално-техническата база и постигане на трайна социална зрялост в децата, семействата и общността за сътрудничество в опазването и съхраняването на природната среда. 

Дейности:

1. Монтиране на дворни съоръжения - сенници, беседка, пейки, кошчета за разделно сметосъбиране.

2. Изготвяне на електронна книжка  "Моята книжка за природата". 

Проектът е на стойност 4998,80 лв.

Проект "Активно приобщаване в предучилищното образование" - 

№ BG05M2ОP001-3.005-0004

Дейност 1 - "Допълнително обучение на деца по български език от уязвими групи"

Дейност - 2 "Назначаване на педагогически и непедагогически специалисти"

Дейност - 3 "Такси"

Проектът се реализира в периода от 15.09.2019 г. до 16.11.2021 г.

По дейност 1 функционират две групи за допълнително обучение на деца от уязвими групи. Общият брой на децата, взели участие в обучението е 17.

По дейност 2 са назначени психолог, логопед, помощник на учителя и помощник-възпитател. Сформирани са логопедични групи и групи за психологична подкрепа на децата.

По дейност 3 се заплащат таски по проекта на 19 деца.

Е-туининг проекти

Ваш текст начинается здесь. Просто кликните и начните печатать. Интылльэгэбат но ыльигэнди янвыняры мэдиокретатым зыд про модо адхюк зэнтынтиаэ ед.

Цели на проекта

1.Възпитаване на екологична култура у децата в рамките на учебния процес.
2. Стимулираане познавателната активност и формиране на грижа, чрез въвеждане на децата в интересния свят на пчелите.
3.Подпомагане процеса на натрупване на речеви и социален опит.
4. Формиране умения за работа с връстници по обща тема. 

Срок на реализиране - м.02.2021 г.

В партньорство с ДГ "Пчелица" гр. Казанлък и ДГ "Пчелица" гр. Шумен.

Дейности:

"ПРИЯТЕЛИ - ПЧЕЛИЦИ" - представяне на партньорите.
Лого на проекта
Екологичното образование в ДГ - анонимна анкета за учители
"Вълнуващият свят на пчелите" - обща информация за пчелите
"Творческа работилница" - съвместна работа на деца и родители в домашна обстановка
"ДЕЦАТА, ЦВЕТЯТА, ПЧЕЛИТЕ И МЕДЪТ" - изложба от детски рисунки. Партньорите ще разменят по пощата рисунките си и ще организират изложба.
"Пчелички от сръчни ръчички" - ел.албум
За пчеличките ще ви разкажа - среща с пчелар
"Лаборатория Пчелица" - наблюдение под микроскоп на пчелни продукти
"Медени изкушения" - ел книжка с рецепти
"Учебен пчелен кошер" - организирана онлайн среща с децата от четвъртите групи на двете участващи в проекта ДГ по метода "деца учат деца"
Анкета за деца - тестови карти за отчитане на резултатите от проекта
"Пчелиците празнуват, пеят и танцуват" - празнична програма
послание в YouTube от децата:"Пазете пчелите-пазете света"
Изготвяне на крайни продукти - електрон

Создано с помощью Webnode
Создайте свой сайт бесплатно! Этот сайт сделан с помощью «Webnode». Создайте свой собственный сайт бесплатно уже сегодня! Начать